Uvod u teoriju komunikacija 1

Fakultet za medije i komunikacije, Beograd – jesenji semestar 2008/09.

Teme za kolokvijum

Moguće teme za blogove:

 • Šta je medij?
 • Medij kao prenosnik
 • Medij kao posrednik
 • Odnos prenosnika i posrednika u pojmu medija
 • Šta je komunikacija?
 • Koji je osnovni medij i zašto?
 • Odlike govora kao komunikacije
 • Vrste verbalnih medija
 • Vrste slikovnih medija
 • Vrste digitalnih medija
 • Hibridizacija medija
 • Paradoks Magritove slike “Ovo nije lula”
 • Šta je logos, a šta leksis?
 • Osnovne odlike klasičnog shvatanja diskursa
 • Hijerarhija govora i mišljenja
 • Odnos uma i govora (logosa i diskursa)
 • Heraklitov paradoks: “Mudro je slušati, ne, mene, nego logos: Sve je Jedno”
 • Kakav je diskurs oslobođen kontrole logosa?
 • Film Matrix i priča o Spasitelju iz Jevanđelja
 • Matrix i istočnjačke tradicije
 • Matrix i Platonova “alegorija pećine” iz Države
 • Matrix i Dekartova sumnja u “zloduha”
 • Razlika u shvatanju kompjutera kao “računara” i kao “preuređivača”
 • Pojam medijske simulacije
 • Razlika između prirodnog i tehničkog kao osnova straha od tehnologije
 • Strah od digitalizacije tela
 • Strah od digitalizacije uma
 • Strah od medijske i digitalne simulacije
 • Zašto je virtualno i stvarno i nestvarno?
 • Možemo li misliti bez govora?
 • Možemo li saznavati bez govora?
 • Zašto i kako govor presudno oblikuje naše mišljenje i saznanje?
 • Ničeova kritika „nagona za saznanjem”
 • Ničeova kritika intelekta
 • Ničeova kritika pojmovnog govora
 • Ničeova kiritika istine
 • Šta je po Ničeu istina?
 • Istina kao konvencija i kao metafora
 • Ničeovo razlikovanje istine i vredosti
 • Zašto je istina tekst?
 • Zavisnost istine od konteksta (perspektive)
 • Istina kao hibrid sebe i obmane
 • Blog kao medij
 • Blog i drugi mediji
 • Blog i društveno umrežavanje
 • Istorija i razvoj interneta
 • Osnovne upotrebe interneta
 • Duštvene mreže (social networks) čiji sam član
 • Mogućnosti interneta kao sredstva pribavljanja znanja
 • Internet i moje studije
Advertisements

Written by novica

29. October 2008. at 9:21 pm

%d bloggers like this: